top of page

חבילות עיבוד לפורמט דיגיטלי - כל פרסום מעוצב בפני עצמו

 • חבילה 48 יחידות

  6,650₪
  עד 100 עמודים בכל הפקה
   
  • עד 100 עמודים בפרסום
  • התאמות עיצוביות
  • עדכונים חינם
  • הטמעת כל האלמנטים בהתאמה
  • הוספת תוכן וירטואלי
  • הטמעת קישורים בהתאם לצורך
  • אירוח לשנתיים בשרת
  • מדף ספרים חינם מתנה
 • חבילה 12 יחידות

  2,250₪
  עד 100 עמודים בכל הפקה
   
  • עד 100 עמודים בפרסום
  • התאמות עיצוביות
  • עדכונים חינם
  • הטמעת כל האלמנטים בהתאמה
  • הוספת תוכן עניינים וירטואלי
  • הטמעת קישורים בהתאם לצורך
  • אירוח לשנתיים בשרת
  • מדף ספרים חינם מתנה
 • חבילה 6 יחידות

  1,250₪
   
  • עד 100 עמודים בפרסום
  • התאמות עיצוביות
  • עדכונים חינם
  • הטמעת כל האלמנטים בהתאמה
  • הוספת תוכן וירטואלי
  • הטמעת קישורים בהתאם לצורך
  • אירוח לשנתיים בשרת
bottom of page