top of page

תשלומים באשראי בסכומים מוגדרים

בחירת הסכום בהתאם לסיכום שנעשתה איתי מראש

הפרוט יהיה כוללני 

תשלח קבלה עם סיום התשלום בסכום זה

אין תוספת מע"מ אני עוסק פטור

תאום הביצוע נעשה ישירות כלי זה הוא רק לתשלום באשראי

bottom of page